Obchodní podmínky

Třebechovické muzeum betlémů

Masarykovo náměstí 1426

503 46 Třebechovice pod Orebem

IČO:459 81 116, DIČ: CZ45981116

Pr 77 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

pro prodej vstupenek a souvisejícího zboží prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese www.kdtrebechovice.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46 Třebechovice p.O., IČO: 45981116, DIČ:CZ45981116 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kdtrebechovice.cz

1.2 Třebechovické muzeum betlémů (dále jako „Provozovatel“) provozuje Středisko kultury na adrese Na Stavě 820, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

1.3 OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.5 Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1.6 „Zákazník” je subjekt, který s Třebechovickým muzeem betlémů uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Střediskem kultury v Turistickém informačním centru, na pokladně Kulturního domu nebo přes internet na stránkách www.kdtrebechovice.cz.

1.7 Vstupenky může zákazník obdržet ve formě elektronické (PDF na uvedenou e-mailovou adresu) nebo tištěné. Vstupenka je vybavená číselným čárovým kódem, číselným označením a názvem, pro její identifikaci a zjištění platnosti.

1.8 Zákazník, který koupí vstupenky v Informačním turistickém centru, na pokladně Kulturního domu nebo přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky na akce pořádané Třebechovickým muzeem betlémů v Informačním centru a zaplatit je po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace v hotovosti nebo platebními kartami MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo fakturou. Také na pokladně Kulturního domu bez předchozí internetové rezervace v hotovosti, vždy hodinu před představením.

2.2 Vstupenky zakoupené jakýmkoliv způsobem nelze stornovat.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (dále „vstupenka“)

3.1 V předprodeji lze vstupenka zakoupit online prostřednictví portálu www.kdtrebechovice.cz nejpozději 1 den před představením, a to pouze při platbou přes platební bránu ComGate. Poté může Zákazník koupit vstupenku v Informačním turistickém centru nebo na pokladně Kulturního domu, vždy hodinu před představením.

3.2 Při nákupu vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. 

3.3 Po kompletním vyplnění objednávky vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.4 Zákazník vybere formu úhrady spojené s dodáním nebo převzetím vstupenky. 

3.5 Zákazník může zvolit úhradu „Zaplatit bankovním převodem“ nebo „Platba na výdejním místě“, kdy zákazník obdrží vstupenky až po provedení jejich celkové úhrady.

3.6 Při výběru platby online prostřednictvím platby kartou online, po uzavření objednávky vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány ComGate, prostřednictvím které provede úhradu.

3.7 Zákazník prostřednictvím platební brány ComGate, zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

3.8 Třebechovické muzeum betlémů nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně ComGate.

3.9 Po úhradě kupní ceny vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi z portálu www.kdtrebechovice.cz zaslána emailová zpráva, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách a samotné vstupenky v příloze. Tato příloha obsahuje a nahrazuje tištěnou vstupenku a pokud není v potvrzení jinak uvedeno nemusí být vstupenky vytištěny.

3.10 Po provedení platby prostřednictvím ComGate je Zákazník přesměrován zpět na stránky. 

3.11 V případě, že zákazník neobdrží vstupenky na uvedenou e-mailovou adresu při registraci, může následně vstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem. Vstupenky si může zobrazit a vytisknout z přehledu pod svým zákaznickým účtem v sekci „MÉ VSTUPENKY.

3.12 Číselné čárové kódy na vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo ve formě PDF v mobilním telefonu nebude k takto předložené vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na představení, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

3.13 Prodejce není odpovědný za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky. Její padělání je trestné. Vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

3.14 Při koupi zlevněné vstupenky (studentská, ZTP atd.) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky osobně na pokladně Kulturního domu před vpuštěním do sálu.

3.15 V případě nákupu vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

4. INTERNETOVÁ REZERVACE VSTUPENEK

4.1 Zákazníkovi je umožněno rezervovat vstupenku.

4.2 Třebechovické muzeum betlémů jakožto Provozovatel portálu, umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení prostřednictvím internetových stránek www.kdtrebechovice.cz a to nejpozději 4 dny před začátkem požadovaného představení.

4.3 V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas a konkrétní místa v sále. Dále volí cenovou kategorii požadované vstupenky jako v případě vstupenky, nelze zvolit jiný způsob úhrady než platbu na pokladně v Informačním centru nebo na pokladně Kulturního domu (hotově nebo platební kartou) a nelze zvolit jiný způsob převzetí vstupenky než v Turistickém informačním centru. Při volbě zlevněné cenové kategorie (studentská, ZTP atd.) je poskytována sleva 50% pro studenty a ZTP, prodej pouze v Informačním centru, při kontrole vstupenky předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. Pokud Zákazník nepředloží platný doklad, je povinen doplatit rozdíl mezi zlevněnou vstupenkou a standardní cenou vstupenky.

4.4 Zákazník po provedení rezervace obdrží e-mailovou zprávu, tzv. „Rezervováno – čeká na vyzvednutí“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Zákazník po příchodu do Turistického informačního centra nebo na pokladnu Kulturního domu nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky. 

4.5 E-mail „Rezervováno – čeká na vyzvednutí“, který zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně a provedení úhrady celkové ceny vstupenek Turistického informačního centra, a to vždy do tří dnů od data provedení rezervace. V případě, že zákazník si vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je Provozovatel oprávněn je zrušit a prodat jinému zákazníkovi.

4.6 Provozovatel není zodpovědný za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

5.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou vytištěnou vstupenku nebo vstupenku v mobilním telefonu (otevřený PDF soubor, obsahující kód), či tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.

5.2 Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určené vstupenkou, pokud není jinak uvedeno.

5.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy akce. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně probíhající akce může být Zákazník požádán o opuštění prostoru probíhající akce bez jakékoliv náhrady.

5.4 Zakoupením vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách probíhající akce. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách probíhající akce.

5.5 Veškeré ceny nabízeného zboží v ceníku občerstvení jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

5.6 Veškeré ceny dalšího nabízeného zboží na portálu www.kdtrebechovice.cz jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 459 81 116, Pr 77 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo pro fakturaci a dodání zboží, IČO, DIČ.

6.2 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s nakupujícím. Poskytnuté osobní údaje budou v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a slouží výhradně k vyřízení objednávek. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

6.3 Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

6.4 Zákazník odeslání své objednávky dává prodávajícímu jakožto správci osobních údajů nebo zpracovateli osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracováním osobních údajů svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

6.5 Zákazník bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a potvrzuje tak, při registraci volbou „Souhlasím se zpracováním osobních údajů.“.

6.6 Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a budou zpracovávány prodávajícím v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7 Nákupem v internetovém obchodě www.kdtrebechovice.cz nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetích stran. 

7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

7.1 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty, při nákupu v internetovém obchodě www.kdtrebechovice.cz odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

7.2 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: Pokud byla vstupenka zakoupena v Turistickém informačním centru, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení ve stejné hodnotě. 

Pokud se jedná o vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena vstupenky po písemném uplatnění reklamace na e-mailové adrese finance@kdtrebechovice.cz, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení ve stejné hodnotě.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Třebechovickým muzeem betlémů a Zákazníkem.

8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.kdtrebechovice.cz a v místě prodeje vstupenek.

8.3 Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

8.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1.9. 2020.